Curriculum vitae

 profesní životopis

prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc.

 


Datum narození :

14.května 1956 ve Znojmě

Rodinný stav :

ženatý, dvě děti (1979,1982)

Ukončené vzdělání:

Jmenován profesorem v oboru vojenská technika elektrotechnická

2011

  Habilitace na docenta (dle VŠ zálona č.447/1990 Sb.) 1991
 

Jmenování docentem (dle VŠ zákona č.19/1966 Sb.)

1990

 

Interní vědecká příprava

1985

 

Vojenská akademie v Brně

1980

 

Střední průmyslová škola elektrotechnická Brno

1975

Údaje o praxi od ukončení VŠ studia

 

   2 roky letecký útvar,

   3 roky interní aspirantura

   od r.1985 doposud vysokoškolský učitel,

Zaměstnání: Pověřený vedoucí katedry, Vedoucí vědecký pracovník, Katedry leteckých elektrotechnických systémů, Univerzita obrany, Brno  2005-doposud
  Vedoucí odborné skupiny Katedry inženýrského leteckého a radiotechnického zabezpečení, Univerzita obrany, Brno  2004-2005

 

Vedoucí odborné skupiny Katedry inženýrského leteckého a radiotechnického zabezpečení Vojenské akademie v Brně

1994-2004

 

Starší učitel - docent Katedry inženýrského leteckého a radiotechnického zabezpečení Vojenské akademie v Brně

1990-1994

 

Odborný asistent Katedry inženýrsko leteckého leteckého a radiotechnického zabezpečení Vojenské akademie v Brně

1985-1990

Údaje o zaměstnání:

V letech 1971 – 1975 absolvoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Brně. Vysokoškolské studium absolvoval na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně v letech 1975 -1980. V letech 1981 – 1982 vykonával funkci technika Skupiny ošetřování elektrického a speciálního vybavení letadel na letecké základně v Přerově. V letech 1983 – 1985 studoval interní vědeckou aspiranturu v oboru Elektrického a speciálního vybavení letadel na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně, kde byl následně přijat a zařazen do funkce odborného asistenta na Katedře inženýrského leteckého a radiotechnického zabezpečení letectva. Na této katedře, v průběhu let 1985 až 2004, vykonával různé funkce až po vedoucího odborné skupiny.

Od 1. 9. 2004 zastává funkci vedoucího vědeckého pracovníka a od 1. 8. 2005 pověřeného vedoucího katedry Leteckých elektrotechnických systémů Fakulty vojenských technologií na Univerzitě obrany v Brně. V roce 1985 úspěšně obhájil kandidátskou disertační práci a získal vědeckou hodnost kandidáta technických věd v oboru Měřící technika. V roce 1990 byl jmenován docentem a v roce 1991 se úspěšně habilitoval docentem v oboru Měřící technika. V roce 2011 jej president republiky na návrh vědecké rady Univerzity obrany jmenoval profesorem v oboru vojenská technika - elektrotechnická.

Profesní zaměření:

Těžiště jeho pedagogické činnosti spočívá ve výuce problematiky automatického řízení letu letadel. Ve vědeckovýzkumné práci se zaměřuje na nové principy zpracování analogových informací, digitalizaci a zpracování těchto signálů, systémům číslicového řízení pohybu letadel v prostoru simulací tohoto pohybu a přenosu dat z létajících prostředků.

Má bohatou publikační činnost, zaměřenou především do odborné oblasti. Od roku 1985 se také věnuje problematice databázového zpracování informací se zaměřením na vývojové databázové systémy (dBase II.,dBase III. Foxbáze, FoxPro, VisualFoxPro). Od roku 1995 se věnuje vývoji měřících a řídících systémů na bázi jednočipových mikroprocesorů, jejich programováním a aplikacemi.

Spolupracuje s několika podniky na vývoji nových systémů zobrazování letových informací na palubě letadel, především s firmou Mesit Přístroje s.r.o., kde se podílel na vývoji několika palubních přístrojů (palivoměry, spotřeboměr, otáčkoměry, ukazatel podélného vyvážení), které jsou v současnosti provozovány na letounech L159A, L159B, Zlín 141, 142, RAVEN.

Je držitelem dvou patentů a několika autorských osvědčení.


Aktualizace ©   28.07.2011