ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY (ZE)

Studijní program "Vojenské technologie", pětileté Mgr. studium (voj).

Vyučováno v 2. semestru.

Písemná zkouška - příklad možného zadání + řešení:

rozpis výuky

přehled látky

bodové hodnocení

literatura

Rozpis výuky (platný pro klasickou kontaktní výuku)

téma hodin přednášky (P)

numerická cvičení (NC)

laboratorní cvičení (LC)
1 2 Harmonický signál, fázor, komplexní čísla, impedance.   Elementární praxe.
2 2 Analýza obvodů R, L, C v HUS.   Elementární praxe.
3 2 Řešení jednoduchých obvodů v HUS. Fázory, komplexní počet. Elementární praxe.
4 2 Algoritmické řešení obvodů v HUS. Řešení obvodů v HUS I. Elementární praxe.
5 2 Rezonanční obvody RLC. Řešení obvodů v HUS II. Elementární praxe.
6 2 Kmitočtové závislosti RLC obvodů.   Elementární praxe.
7 2 Měření obvodů v HUS (U, I, Z). Řešení obvodů v HUS III. Měření u, i (osciloskop).
8 2 Měření obvodů v HUS (osciloskop, čítač). Rezonance, kmitočtové závislosti. Fázory, R, L, C v HUS.
9 2 Trojfázové obvody. Trojfázové obvody. Kmitočtové závislosti, rezonance.
10 2 Vícepólové prvky.   Měření ztrátové cívky (wattmetr).
11 2 Vzájemná indukčnost, transformátor. Vícepólové prvky. Měření impedancí.
12 2 Přechodné děje 1. řádu. Transformátory. Transformátory.
13   Přechodné děje 2. řádu. Přechodné děje. Přechodné děje.
14   Souvislosti.   Přezkoušení.

Přehled látky 

1 Klasifikace elektrických signálů. Základní charakteristiky periodických a neperiodických signálů.
2 Harmonický signál. Amplituda, kmitočet (perioda) a počáteční fáze. Vztah časového a fázového posunutí. Střední hodnota, střední hodnota kladné půlvlny a efektivní hodnota harmonického signálu.
3 Definice harmonického ustáleného stavu (HUS). Podmínky vzniku HUS. Fázor a komplexor. Pravidla pro počítání s fázory. Vzájemný přepočet fázoru a okamžité hodnoty. Kirchhoffovy zákony v komplexním tvaru. Reaktance, impedance a admitance. Fázorové diagramy. Řešení jednoduchých sérioparalelních obvodů v HUS (příklady).
4 Výkony v obvodech v HUS. Okamžitý, činný, jalový, zdánlivý a komplexní výkon. Účiník a kompenzace účiníku.
5 Výkonové přizpůsobení v obvodech v HUS. Velikost maximálního činného výkonu.
6 Rezonance paralelní a sériová. Rezonanční křivka, rezonanční kmitočet, činitel jakosti, šířka pásma, charakteristická impedance. Kmitočtové závislosti veličin v HUS. Řešení sérioparalelních obvodů v HUS s využitím rezonance a kmitočtových závislostí (příklady).
7 Zásady měření střídavých napětí a proudů. Měření výkonů v obvodech v HUS. Měření impedancí v HUS, přepočty náhradních měřících schémat. Měření kmitočtu. Měření časových průběhů, osciloskop.
8 Induktory s magnetickou vazbou, vzájemná indukčnost a její znaménko. Sériové a paralelní spojení induktorů s magnetickou vazbou. Činitel vazby. Použití metody smyčkových proudů při analýze.
9 Lineární a ideální transformátor. Prvkové rovnice a transformace impedance ideálním transformátorem. Základní vlastnosti síťového transformátoru.
10 Přechodný a ustálený stav v lineárních obvodech. Druhy stavů: přechodný a ustálený, stejnosměrný a periodický.
11 Přechodné jevy v elektrických obvodech - příčiny vzniku a projevy. Přechodné jevy v lineárních obvodech 1. řádu (obvody RC a RL), stavová proměnná, definice časové konstanty, řešení přechodu do stejnosměrného a harmonického ustáleného stavu, typ přechodného děje.
12 Přechodné jevy v lineárních obvodech RLC 2. řádu. Definice rezonančního kmitočtu, činitele jakosti, kritického tlumení, kritického odporu. Jejich vliv na časový průběh přechodného děje. Mez aperiodicity.
   

Bodové hodnocení

1 Hodnocení na numerických cvičeních max. 10 bodů
2 Půlsemestrální test max. 15 bodů
3 Práce v laboratořích max. 15 bodů
4 Zkouška - písemka max. 40 bodů
5 Zkouška - ústní max. 20 bodů
  Celkem max. 100 bodů

Body se převedou na klasifikační stupeň A-F podle kódu ECTS.

Pravidla výuky v numerických a laboratorních cvičeních:

    Numerická cvičení

    Laboratorní cvičení

 

Literatura a studijní pomůcky

Biolek,D. a kol. Úvod do elektrotechniky. Druhé vydání, S-13, 1997.

Smékal, Z., Veselý, L. Základy elektrotechniky. Sbírka příkladů. S-2064, 2000.