ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY A VÝKONOVÁ ELEKTROTECHNIKA II (ZEVE)

Studijní program "Vojenské technologie", pětileté Mgr. studium (voj).

Vyučováno v 2. semestru.

rozpis výuky

přehled látky

bodové hodnocení

literatura

Rozpis výuky

téma hodin přednášky (P)

numerická cvičení (NC)

laboratorní cvičení (LC)
1 2  Lineární obvody v harmonickém ustáleném stavu – základní dvojpóly RLC, cívky s magnetickou vazbou, ideální transformátor.  Lineární obvody v harmonickém ustáleném stavu.
2 2 Lineární obvody v harmonickém ustáleném stavu – rezonance.   Měření impedance a výkonů v obvodu s cívkou se železným jádrem.
3 2  Lineární obvody v harmonickém ustáleném stavu – výkony a výkonové přizpůsobení. Lineární obvody v harmonickém ustáleném stavu.  
4 2 Kmitočtové charakteristiky lineárních obvodů.   Přechodné jevy v lineárních obvodech.
5 2 Přechodné jevy v lineárních obvodech 1. řádu. Přechodné jevy v lineárních obvodech.   
6 2 Přechodné jevy v lineárních obvodech 2. řádu.   Měření na DC generátoru - charakteristiky.
7 2 Výroba a rozvod elektrické energie, elektrické sítě, elektrické přístroje ochranné a spínací. Analýza obvodů s vícepólovými prvky.   
8 2 Magnetické obvody, elektromagnety.   Měření na DC motoru, dynamometr.
9 2 Ideální a reálný transformátor, autotransformátor, trojfázové transformátory. Trojfázové obvody.   
10 2 Stejnosměrné stroje, indukované napětí, krouticí moment, regulace rychlosti.   Měření na asynchronním motoru.
11 2 Synchronní generátor, točivé pole. Kmitočtové charakteristiky lineárních obvodů. Simulační SW.  
12 2 Indukční motor, jednofázový indukční motor.   Měření na trojfázovém transformátoru, rozkládání magnetického toku.

Přehled látky 

1 Klasifikace elektrických signálů. Základní charakteristiky periodických a neperiodických signálů.
2 Harmonický signál. Amplituda, kmitočet (perioda) a počáteční fáze. Vztah časového a fázového posunutí. Střední hodnota, střední hodnota kladné půlvlny a efektivní hodnota harmonického signálu.
3 Definice harmonického ustáleného stavu (HUS). Podmínky vzniku HUS. Fázor a komplexor. Pravidla pro počítání s fázory. Vzájemný přepočet fázoru a okamžité hodnoty. Kirchhoffovy zákony v komplexním tvaru. Reaktance, impedance a admitance. Fázorové diagramy.
4 Výkony v obvodech v HUS. Okamžitý, činný, jalový, zdánlivý a komplexní výkon. Účiník a kompenzace účiníku.
5 Výkonové přizpůsobení v obvodech v HUS. Velikost maximálního činného výkonu.
6 Rezonance paralelní a sériová. Rezonanční křivka, rezonanční kmitočet, činitel jakosti, šířka pásma, charakteristická impedance.
7 Zásady měření střídavých napětí a proudů. Měření výkonů v obvodech v HUS.
8 Induktory s magnetickou vazbou, vzájemná indukčnost a její znaménko. Sériové a paralelní spojení induktorů s magnetickou vazbou. Činitel vazby. Použití metody smyčkových proudů při analýze.
9 Lineární a ideální transformátor. Prvkové rovnice a transformace impedance ideálním transformátorem.
10 Přechodný a ustálený stav v lineárních obvodech. Druhy stavů: přechodný a ustálený, stejnosměrný a periodický.
11 Přechodné jevy v elektrických obvodech - příčiny vzniku a projevy. Přechodné jevy v lineárních obvodech 1. řádu (obvody RC a RL), definice časové konstanty, řešení přechodu do stejnosměrného a harmonického ustáleného stavu, typ přechodného děje.
12 Přechodné jevy v lineárních obvodech RLC 2. řádu. Definice rezonančního kmitočtu, činitele jakosti, kritického tlumení, kritický odpor. Mez aperiodicity.
   
 

Výkonová elektrotechnika

1 Výroba, přenos rozvod a distribuce elektrické energie, tepelná elektrárna, obnovitelné zdroje, typy sítí a ochrana před nebezpečným dotykem, pojistky a jističe.
2 Vícefázové soustavy, význam, použití, zapojení do hvězdy a trojúhelníka, vztahy mezi fázovými a sdruženými napětími a proudy, vyvážená soustava, výkony v trojfázové soustavě, porovnání a použití soustav hvězda a trojúhelník.
3 Magnetický obvod s pevnou vzduchovou mezerou, přeměna energií a ztráty, účinnost, energie mg pole v lokálních a integrálních veličinách, síly v elektromagnetickém poli, elektromagnet DC a AC.
4 Elektrické stroje obecně, indukované napětí a jeho složky, magnetizační charakteristika.
5 Ideální a reálný transformátor, převod a přepočet, magnetická rovnováha, rozptyl, náhradní schéma a fázorový diagram, určování prvků náhradního schématu z měření.
6 Trojfázový transformátor, hodinové úhly, autotransformátor.
7 Točivé stroje, buzení a kotva, vinutí, komutace, reakce kotvy a její kompenzace.
8 Generátory, regulace napětí, svorkové napětí a zatěžovací charakteristiky, srovnání dynama a SG.
9 Motory, síla na vodič a krouticí moment, rychlost a možnosti její regulace, spouštění, měření mechanických charakteristik, motor sériový a derivační, univerzální motor.
10 Točivé pole, princip asynchronního motoru, rotorové napětí a frekvence, skluz, vztah modelu rotoru a fyzikální reality, náhradní schéma AM a fázorový diagram, měření prvků náhradního schématu.
11 Momentová charakteristika AM, výkonový diagram, rotorový proud, výkon přenesený do rotoru, vnitřní moment, skluz zvratu a maximální výkon, záběrný moment a proud, možnosti regulace rychlosti.
   

Bodové hodnocení

1 Testy na numerických cvičeních max. 10 bodů
2 Testy na přednáškách max. 20 bodů
3 Práce v laboratořích max. 10 bodů
4 Zkouška - písemka max. 40 bodů
5 Zkouška - ústní max. 20 bodů
  Celkem max. 100 bodů

Body se převedou na klasifikační stupeň A-F podle kódu ECTS.

Poznámky k hodnocení:

Testy se píší na numerických cvičeních a na přednáškách, a to v řádných a náhradních termínech, které vyhlásí včas vyučující. Náhradní termín mohou absolvovat pouze studenti z vážných a doložených důvodů.

V laboratorních cvičeních se hodnotí příprava studentů v pracovních sešitech vždy před začátkem každého měření, průběh a výsledky měření a finální pracovní sešit, případně výsledek ze závěrečného praktického přezkoušení, je-li součástí výuky (stanoví vyučující).

Literatura a studijní pomůcky

Biolek,D. a kol. Úvod do elektrotechniky. Druhé vydání, S-13, 1997.

Smékal, Z., Veselý, L. Základy elektrotechniky. Sbírka příkladů. S-2064, 2000.

Bršlica, V. Výkonová elektrotechnika (pro část předmětu ZEVE). Brno 2017 (BETA verze).

Melichar, M. Výkonová elektrotechnika [učebnice U206]. 1. vyd. Brno: Vojenská akademie, 2003. 285 s.

Melichar, M. Řešené příklady z elektrotechniky II [skripta S3637/2]. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2006. 120 s.

Melichar, M. Silnoproudá elektrotechnika v příkladech. [skripta S2628]. 1. vyd. Brno: Vojenská akademie, 1993. 190 s.

Doplňkové materiály